بسم الله الرحمن الرحیم

كيست كه به خدا قرض الحسنه اي مي دهد (از اموالي كه خداوند به او بخشيده ، انفاق كند ) تا آنرا براي او چندين برابر كند. .بقره آيه 245

 

اساسنامه صندوق قرض الحسنه خانوادگی

 

نام:                                     نام خانواگی :                                     نام پدر:                              شماره ملي :

سن:                                     تلفن منزل:                                       موبایل:

 

پس از مطالعه دقیق پایین برگ را امضاء نموده و به صندوق ارسال نمائید.

 

             به یاری خداوند سبحان حساب سرمایه گذاري کوتاه مدت شماره             با سرمايه 500 هزار  تومان توسط آقاي            در موسسه مالي اعتباري مهر شهرستان شيروان باز شده است و اميد كه پايه و اساس صندوق قرض الحسنه خانوادگی                   (  پشتيبان حقوقي حساب جاري                     اشخاص حقوقي موسسه قرض الحسنه خانوادگي        )  باشد.  که موارد استفاده ازاین سرمایه اعطاء وام به اعضاءبه صورت نوبتي واحیانا سرمایه گذاری در امور مختلف با رعایت شرایط مصوب بوده واولین وام درتاریخ1/7/1388 به میزان يكصد هزار تومان واقساط ده ماه تعیین مي گردد.

اين  دو حساب با دو امضا ار سه امضا آقاي .......مسوول و خانم ....... حسابدار و آقاي .........  باني صندوق قابل برداشت است .

 

كليات

1-صندوق قرض الحسنه  حاج      ، صندوق خانوادگی بوده ،به ثبت نرسیده ، نحوه بازرسی از آن تعریف نشده ،هیچگونه ضمانت قانونی نداردو اعضاء بر اساس اطمینان عضو آن شده اند .صندوق توسط  حاج ع       به عنوان بانی در سال 88 تاسیس گردیدوهم اکنون آقاي        به عنوان مسوول و خانم             حسابدار و آقاي           بازرس صندوق ؛ هيئت امناء صندوق میباشند.( حسابدار وبازرس و مسوول صندوق  با اكثريت آراءحاضر (حداقل نصف+1 )  براي مدت يك  سال در مجمع عمومی انتخاب می شوند.)

2- حق عضویت در صندوق فقط مخصوص اعضاء خانواده حاج           شامل فرزندان وهمسران آنها ونوه ها وهمسران آنها می باشد.

3- مبلغ حق عضويت و مبلغ وام واقساط هردوره با  رأي اكثريت آراء حاضر  (حداقل نصف+1 )  در مجمع عمومی تعيين ميگردد كه درحال حاضر حق عضويت  ماهيانه مبلغ 5000 تومان براي هر عضو و مبلغ وام دوره اول  حداكثر100000 تومان با اقساط ده ماهه وماهيانه 000/10تومان تعيين شده است .

4 افرادی که به سن قانونی(18 سال تمام)نرسیده اند حق رأي وهرگونه تصرف درحساب آنان با پدرخانواده می باشدالبته در مواردي که افتتاح كننده حساب شخص ديگري غيراز پدر خانواده باشد بايد در ابتداي عضويت دربرگه عضويت قيد شود كه حق برداشت و حق رأي  تا  رسيدن به سن بلوغ ويا حتي بعد از آن با چه  شخصي مي باشد. و اين مطلب  دربرگه عضویت  نوشته شده و توسط افتتاح كننده حساب وهيئت مديره امضاء مي شود.

5 هر عضو مي تواند مبلغ حق عضويت را به صورت ماهيانه (در اول ماه ) ويا به صورت سه ماهه (در ابتداي سه ماه ) به شماره حساب كوتاه مدت     موسسه مالي اعتباري مهر واريز و فيش واريزي را در اسرع وقت به حسابدار تحويل داده و در صورت تاخير به صورت تلفني به حسابدار اعلام نمايند.

6- درهنگام پذيرش عضو جديد، شخص بايد معادل كل حق عضويت كه از هر عضو از ابتدا تا زمان پذيرش دريافت گرديده است، پرداخت نمايد.

6 -  نوبت وام عضو جديد پس از آخرين عضوي است كه در هنگام آغازعضويت وي وام دريافت كرده باشد؛است. البته اگر نوبت وي  دربين نوبت اعضاي يك خانواده قرار گيرد نوبت وي بعداز نوبت آخرين عضوآن خانواده در همان رديف است.

7 - به غیرازاعضاء صندوق فرد دیگری نمی تواند از  وام صندوق استفاده نماید.

8 - سود وام حداكثر 2 درصد تعيين شده و در هنگام پرداخت وام به اعضا از وام كسر خواهد شد

9 - پرداخت وام حداكثرتادهم هرماه می باشد وحسابدار موظف است کلیه وجوه دریافتی را حداکثرتا هشتم ماه به حساب واریزنماید

10 - در قبال دریافت چک وام ، وام گیرنده باید دفتروام را بعنوان رسید دریافت چک امضاء نماید

11 - هریک ازاعضاء که در نوبت دریافت وام اعلام عدم نیازکرد نوبت اوازبین رفته اما امتياز وام وي در مراحل بعدي محاسبه خواهد شد.

12- متقاضی وام جدید باید وام قبلی را تسویه کند  

۱۳- اعلام انصراف ازعضويت صندوق باید توسط متقاضي با ذکرتاریخ وامضاءدرخواست شده وتوسط هیت مدیره موافقت و امضاء شود .  

14 - شخص انصراف دهنده ازعضويت ،  از زمان موافقت  هیئت مدیره لازم نیست  حق عضویت را بپردازد و ضمناً هیچ گونه بدهی نيز نبايد به صندوق داشته باشد.

15 - در فروردین ماه هرسال درجلسه سالیانه(مجمع عمومی) با حضوراعضاء وضعیت موجودی وسرمایه وعملکرد صندوق موردبررسی قرار گرفته وحسب مورد با گزارش عملکرد بانکی ویا دفترچه بانکی مطابقت داده شده وموارد موردنظر اعضاءنيزبررسي مي شود

16 - تشخيص تشکیل يا عدم تشكيل جلسات اضطراری (به جزتشكيل مجمع عمومی)با هیئت مدیره است

17 مصوبات جلسات پس ازتصویب لازم الاجرا مي باشدو مصوبه خارج ازجلسه و بدون تشکیل جلسه اعتباری نخواهد داشت

18 کلیه صورتجلسات دردفترنوشته شده وتوسط اعضاءحاضردرجلسه امضاءمي شود.كه نزد مسوول صندوق نگهداري ميشود.

19 - کلیه وجوهی که بحساب واریز ویا ازآن خارج می شود اعم ازحق عضویت،پرداخت اقساط وام، سود بانکی وسایرموارد دیگرباید دردفتربا ذکرتاریخ و نوع عملیات ونام فرد موردنظربه ثبت برسد.

20 - حق عضویت واقساط وام ويا اصل فيش پرداختي آن باید تا تاریخ مقرریعنی حداکثر10 روز پس از پرداخت به حسابدار تحويل داده شده  (ودرصورت عدم امكان تحويل فيش، حسابداررادرجريان قرارداده ودراولين فرصت فيش واريزي را به حسابدارتحويل دهد)  وچنانچه  دراین مورد تأخیری صورت پذیرد به ازای هر ( پنج هزار تومان ویک روز تأخیر)،مبلغ 50 پنجاه تومان ازحداکثرمبلغ وام بعدی تأخير كننده کسرمي گردد .و جهت سهولت محاسبات درهنگام دریافت وام تأخيركنندگان ،جریمه تأخیرزیرهزار تومان به هزار تومان و زیردوهزار تومان به دو هزارتومان و مبالغ بالاتربر همین اساس رند می شود.

21 - جریمه کسر وام وبرداشت طلب صندوق ازیک فرد وافراد تحت تکفل وی( ونیزهرکدام ازافراد تحت تکلف یک شخص نسبت به یکدیگر)با تصویب هیئت مدیره قابل برداشت و جابجایی است.

22- سود وامها و سود حساب سرمايه گذاري و جريمه ها بايد در حساب واريز و در پايان هر سال پس از كسر هزينه ها ( طبق مصوبات هيئت مديره ) و پرداخت حق الزحمه حسابدار وبازرس و مسوول در خصوص چگونگي هزينه كردن آن در جلسه ساليانه چاره جويي شود.  

23- درآغازهردوره يك ساله با توجه به زحمات حسابدار، ضمن پرداخت حق الزحمه يشنهادي اكثريت اعضا؛ يك دوم  مبلغ کل وام پرداختی به يك عضو درهمان دوره به عنوان وام به حسابداراعطاء می شود كه می بایست دراقساط 24 ماهه باز پرداخت نماید.

24- در صورت بروز حادثه  براي اعضا با تصويب هيئت مديره  وام بدون نوبت به انها پرداخت خواهد شد.

25- حداقل موجودی ومانده حساب جاری می بایست مبلغ يكصد هزارتومان باشد

26- با توجه به اینکه صندوق جایگاه قانونی ندارد در صورت مواجهه با هر مشكل قانونی ویا عدم همکاری اعضاء،صندوق میتواند در هر لحظه که صلاح بداند پرداخت وامها را متوقف و اقدام به جمع آوری صندوق نماید در این صورت ابتدا سپرده اضافی و سپس حق عضویت اعضاء، به اعضاء مسترد می  نماید.

 

 

اینجانب                                         با آگاهی کامل از اساسنامه صندوق قرض الحسنه  درخواست عضویت يا قطع عضویت صندوق را دارم.

 

نام ونام خانوادگي عضو/ وكيل عضو    امضا و اثر انگشت

 

                                                             

اینجانب                                        با آگاهی کامل از اساسنامه صندوق قرض الحسنه  ضمانت آقاي / خانم                                          را در پرداخت بدهي هايش  قبول مينمايم.

 

 

نام ونام خانوادگي ضامن امضا و اثر انگشت                                                                                      مهر و  امضا هيئت مديره

 

 

 

 

جهت تكميل پرونده كپي شناسنامه و كارت ملي را نيز ضميمه كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست اعضاي صندوق براساس نوبت دريافت وام

 

                         

رديف

نام عضو

تاريخ وام

رديف

نام عضو

تاريخ وام

1

 

 

21

 

 

2

 

 

22

 

 

3

 

 

23

 

 

4

 

 

24

 

 

5

 

 

25

 

 

6

 

 

26

 

 

7

 

 

27

 

 

8

 

 

28

 

 

9

 

 

29

 

 

10

 

 

30

 

 

11

 

 

31

 

 

12

 

 

32

 

 

13

 

 

33

 

 

14

 

 

34

 

 

15

 

 

35

 

 

16

 

 

36

 

 

17

 

 

37

 

 

18

 

 

38

 

 

19

 

 

39

 

 

20

 

 

40

 

 

 

 

جدول وامهاي پرداختي

 

مرحله

تعداد

مبلغ وام

مدت باز پرداخت

جمع پرداختي

اول

 

 

 

 

دوم

 

 

 

 

سوم

 

 

 

 

چهارم

 

 

 

 

پنجم

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

تقاضانامه وام صندوق قرض الحسنه خانوادگي حاج عوض محمد ملكي

 

احتراماً اعلام مي دارد اينجانب                                    كه در حال حاضر با داشتن                 تومان حق عضويت ، عضو آن صندوق مي باشم، آمادگي دريافت وام خود رادارم.  لذا خواهشمند است با رعايت ضوابط نسبت به صدور چك وپرداخت وام   (دريك نوبت              ودرصورت عدم امكان دردو نوبت              )اقدام بفرماييد      

       نام ونام خانوادگي  عضو                                          تاريخ وامضاء       /    /    13

 

 

 

فرم دريافت  وام از صندوق قرض الحسنه خانوادگي

 

احتراماً اعلام مي دارد اينجانب                                در تاريخ        /          /        13   وام نوبت اولم را به شماره چك                                               .                             حساب جاري             موسسه قرض الحسنه مهر به مبلغ يك ميليون ريال دريافت نمودم .

       نام ونام خانوادگي  عضو                                           تاريخ وامضاء       /    /    13

 

 

                              

  

مفاهيم صندوق قرض الحسنه  خانوادگی حاج

نام صندوق

صندوق قرض الحسنه  خانوادگی حاج 

موضوع صندوق

ارائه خدمات مالی، اقتصادی و فرهنگی به اعضا شامل وامهای قرض الحسنه، برنامه های فرهنگی و آموزشی، کمک هزینه های آموزشی، کمکهای خیریه، فعالیتهای اقتصادی، برنامه های تامین مسکن و سایر کمکهای حمایتی از طریق پس اندازها، کمکهای مالی اعضا و سایر منابع تامین مالی مصوب.

 

مدت صندوق

مدت مؤسسه از تاریخ شروع (01/06/1388 ) به فعالیت به مدت نامحدود می باشد.

 

مرکز صندوق فامیلی و  حسابهای صندوق

مرکز صندوق: استان خراسان شمالي – شهرستان شيروان می باشد.  

حساب سرمایه گذاري کوتاه مدت شماره          با سرمايه 500 هزار  تومان توسط آقاي حاج    در موسسه مالي اعتباري مهر شهرستان شيروان باز شده؛ كه پايه و اساس صندوق قرض الحسنه خانوادگی حاج     (  پشتيبان حقوقي حساب جاري          اشخاص حقوقي موسسه قرض الحسنه خانوادگي حاج   )  است .

 هیئت مدیره می تواند مرکز اصلی مؤسسه را تغییر داده و دفاتر و شعب دیگری از هر قبیل در هر نقطه که لازم بداند دایر و یا منحل نماید.

شرایط عضویت

با توجه به ماموریت مؤسسه که خدمت به فامیل می باشد اعضای صندوق از بین اقوام پذیرش می گردند و اعضای جدید نیز می بایست نسبت سببی یا نسبی با اعضای موسس و فعلی صندوق داشته باشند.  عضویت این افراد علاوه بر دارا بودن شرط فامیلی می بایست توسط هیئت مدیره نیز به تصویب برسد.

 

مجمع عمومی

عبارتست از گردهمایی اعضای صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در باره وضعیت صندوق که به دو شکل عادی و فوق العاده برگزار می گردد.

الف) مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی هر سال یکبار با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضا و بر اساس  دعوت هیئت مدیره برای تصمیم گیری در مورد زیر تشکیل می گردد

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

تصویب صورتهای مالی

انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس

قرعه کشی و نوبت بندی وامها (در صورت نیاز)

تصویب میزان پس انداز ماهیانه اعضا

تصویب و تغییر مفاد اساسنامه (در صورت نیاز)

تبصره 1: دعوت به مجمع عمومی می بایست حداقل یک هفته قبل از تشکیل به اطلاع اعضا رسانده شود.

تبصره 2: هر یک از اعضا می توانند حداکثر وکالت دو نفر دیگر از اعضای مؤسسه را جهت شرکت در مجمع عمومی بعهده بگیرند.

تبصره3: در صورتی که مجمع عمومی در نوبت اول به حد نصاب نرسد حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد این مجمع با حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.

ب) مجمع عمومی فوق العاده: در صورت نیاز به تشکیل مجمع عمومی بیش از یک نوبت در سال، مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست هیئت مدیره، بازرس و یا یک سوم تعداد اعضا تشکیل می گردد.

تبصره 4: شرایط رسمیت، مقررات و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده مشابه مجمع عمومی عادی می باشد.

تبصره 5: تعداد سهام هر یک از اعضا ملاک میزان حق رای آنها در مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره

هیئت مدیره متشکل از 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که به ترتیب با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله انتخاب می گردند. وظایف هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

نمایندگی صندوق در مقابل تمام افراد حقیقی و حقوقی

انتخاب یک نفر از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل

انتخاب یک نفر به عنوان حسابدار و تهیه امکانات لازم جهت نگهداری حسابهای صندوق زیر نظر مدیر عامل

تصویب آئین نامه های مربوط به فعالیت های صندوق

تصویب عضویت اعضای جدید

تصویب اخذ اعتبار از بانکها و موسسات با هر شرایطی که مقتضی بدانند

پیشنهاد اصلاح اساسنامه

       برنامه زمانی و محل تشکیل جلسات هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره در ابتدای هر دوره تعیین و هماهنگی های لازم توسط یک نفر             از اعضای هیئت مدیره که به عنوان رئیس  هیئت مدیره انتخاب می گردد انجام خواهد گردید. جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به اضافه یک اعضا رسمیت خواهد یافت.

             مدیرعامل (مسوول صندوق )

هیئت مدیره یک نفر را از بین خود به عنوان مدیر عامل انتخاب می نمایند. وظایف مدیر عامل از سوی هیئت مدیره تفویض خواهد گردید. هیئت مدیره می تواند در هر زمان نسبت به عزل مدیر عامل و انتخاب مدیر عامل جدید اقدام نماید. بطور کلی وظایف عمومی مدیر عامل به شرح زیر می باشد:

تدوین آئین نامه های مربوط به فعالیتهای صندوق جهت تصویب هیئت مدیره

امضای مجوز پرداخت وامها به اعضا

کنترل پرداختهای اعضا و مسئولیت نگهداری حسابهای صندوق

        انجام امور جاری صندوق و وظایف محوله از سوی هیئت مدیره

             بازرس

یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به ترتیب با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردند. وظایف بازرس به شرح زیر می باشد:

کنترل عملکرد هیئت مدیره و مدیر عامل در راستای اساسنامه و آئین نامه های مصوب صندوق

بررسی عملکرد مالی صندوق و گزارش آن به مجمع عمومی

دعوت اعضا به مجمع عمومی فوق العاده در صورت لزوم

              حسابدار

يك نفر به عنوان حسابدار با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی برای مدت يك سال انتخاب می گردد و زير نظر مدير عامل كار ميكند.        وظایف حسابدار به شرح زیر می باشد:

  تشكيل پرونده براي هر عضو

دريافت و ثبت اطلاعات فيش هاي هر عضو

تطبيق و بررسي موجودي صندوق با اطلاعات فيش هاي پرداختي

بررسي وضعيت هر عضو جهت پرداخت وام

ارائه گزارش كار  به مدير عامل و مجمع

واريز موجودي به حساب هاي كوتاه مدت و جاري

صدور چك وام اعضا 

رئیس هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه خانوادگی حاج 

 

 


به نام حق

شماره عضويت و تلفن تماس اعضاي  صندوق قرض الحسنه خانوادگی حاج

شماره عضويت

نام و نام خانوادگي

تلفن منزل

همراه

ملاحظات

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط علی ملکی در سه شنبه ۲۷ مرداد۱۳۸۸ و ساعت |